Competenties competenties

Competenties geven inzicht. Als een medewerker over de juiste competenties beschikt is hij of zij in staat op de juiste manier te handelen in een werksituatie. Dit kan dus erg waardevol zijn voor zowel de werkgever als de werknemer.

Een werkgever let bij het solliciteren vaak op diploma’s en werkervaring, maar wil een kandidaat ook aannemen als die op een of ander manier duidelijk kan maken welke kernkwaliteiten (vaardigheden en competenties) hij of zij in huis heeft.

KERNKWALITEITEN

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen van onze persoon behoren. Het zijn persoonskenmerken die los staan van alles wat we aangeleerd hebben. Ieder mens bezit zulke kwaliteiten. Hieronder zie je een aantal competenties staan, bedenk voor jezelf of jij deze wel of niet hebt.

 

1. Persoonlijke effectiviteit

Zorgvuldig
Handelen gericht op het voorkomen van fouten en/of efficiënter en effectiever uitvoeren van werkzaamheden. Nauwkeurig en zorgvuldig verwerken van informatie.

Analytisch
Signaleren van problemen en vragen. Herkennen van belangrijke informatie, verbanden kunnen leggen tussen gegevens. Zoeken naar relevante gegevens en achtergronden.

Flexibel
Aanpassen van de eigen stijl, benadering en gedrag aan wisselende eisen en omstandigheden. Openstaan voor nieuwe ideeën.

Onafhankelijk
Zonder hulp van anderen kunnen functioneren en het handhaven en verdedigen van eigen standpunten tegenover anderen. Zonder hierbij te vervallen in starheid, formalisme en betweterigheid.

Stressbestendig
Kalm en zelfverzekerd reageren op lastige situaties. Ook bij tegenslag, weerstand of onder (tijds)druk goede prestaties blijven leveren.

2. Relaties

Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer niet direct eigen belang aanwezig is. Zich inzetten om samen met anderen doelen te bereiken.

Coachen
Motiveren en enthousiasmeren van medewerkers om een bepaald, van tevoren gedefinieerd, resultaat te behalen. Stimuleren van medewerkers, zodat zij taken zelfstandig uit kunnen voeren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Communiceren
Zich zowel mondeling als schriftelijk zodanig uitdrukken dat de boodschap bij de doelgroep overkomt. Ideeën, meningen en informatie aan anderen duidelijk maken in heldere, beknopte en correcte taal

3.Resultaatgericht werken

Doelgericht zijn
Doelen helder, concreet en uitdagend stellen. Duidelijke afspraken maken en monitoren van de voortgang.

Besluiten nemen
Maken van een keuze op basis van heldere afweging en eigen oordeel. Knopen doorhakken.

Initiatief nemen
Ontwikkelingen en kansen zien en ernaar handelen. Uit zichzelf zaken oppakken om doelstellingen te realiseren of knelpunten op te lossen.

Plannen en organiseren
Bepalen van prioriteiten en aangeven van een volgorde van werkzaamheden. Aangeven van benodigde acties, tijd en middelen.

4. Externe oriëntatie

Omgevingssensitiviteit
Doorzien van en inspelen op gemeentelijke, politiek-bestuurlijke, culturele en maatschap-pelijke ontwikkelingen, alsmede zicht hebben op normen en waarden, belangen en behoeften van anderen. Deze inzichten vertalen naar en effectief benutten voor eigen handelen.

Visie
Ontwikkelen, concretiseren en uitdragen van een realistisch toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen en de koers van de organisatie.

Klantgerichtheid
Herkennen van de klant alsmede de wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten en hiernaar handelen. Overtuigd zijn van het belang van heldere dienstverlening en daarnaar handelen.

Bewustwording

Nu heb jij als het goed is een beeld van jouw competenties en dat dit persoonskenmerken zijn. Je kunt deze competenties nu gebruiken om meer inzicht te krijgen in jouw sterke en zwakke kanten. Hoe kom jij er nu achter wat jouw interesses, goede, sterke, zwakke en slechte kanten zijn?

Bewustwording is een van de belangrijkste dingen om veranderingen in gang te zetten. Op het moment dat jij je bewust bent van wie jij bent en wat jij wilt, dan heb jij een mogelijkheid om daar wat mee te doen. Het geeft jou keuzes. Heb jij daar wel eens over nagedacht? Als jij nu kijkt naar jezelf, kun jij dan in een matrix aangeven, waar jij goed in bent en waar jij beter in zou kunnen worden? Welke competenties bij jou horen en die goed zijn en welke competenties jij beter in zou kunnen worden?

Zo krijg jij inzicht in jouw sterke en zwakke punten. Ook in wat jouw kansen of bedreigingen kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het is een methode voor zelfonderzoek.

Sterke of zwakke punten

Sterke of zwakke punten kunnen zijn:

 Communicatieve vaardigheden

 Sociale vaardigheden

 Besluitvaardigheid

 Commerciële vaardigheden

 Managementvaardigheden

 Werkervaring

 Referenties

 Netwerken

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

 

Teken voor jezelf een matrix met 4 vakken, zoals hieronder aangegeven. Succes met het invullen van de matrix.

 

Welke competenties / kwaliteiten heb jij?
––
Welke competenties / kwaliteiten heb jij (nog) niet?

Waar ben jij goed in?
Waar ben jij minder goed / slecht in?
––

Nu weet je waar jij goed in bent en wat jouw verbeterpunten zijn.